Pressmeddelanden

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum.

Nepa Pressrum

Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2019

Nepa AB (publ) har den 29 maj 2019 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades: Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Beslut avseende disposition av b... Read more

BRUTTORESULTATET ÖKADE MED 19 PROCENT, FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2019  · Nettoomsättningen ökade 15,1% till 66,3 (57,6) MSEK · Bruttoresultatet ökade 19,1% till 50,9 (42,7) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till -3,3 (-5,1) MSEK · Periodens resultat uppgick till -3,6 (-5,7) MSEK · Resultat per aktie uppgick till, före utspädn... Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEPA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nepa AB (publ), org.nr 556865-8883 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Maria Skolgata 83, 118 53 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda akti... Read more