Solutions

Brand Tracking

Manage, track, and grow your brand with always-on, actionable insights.

Marketing Mix Modelling

Monitor and optimise the long and short-term effects of your marketing efforts.

Campaign Evaluation

Measure and track your campaign’s performance before, after, and as it happens.

Press releases

Our latest press relases

Nepa Pressroom

13/11/2023

Invitation to Nepa’s Q3 2023 report presentation

NON-REGULATORY Nepa invites investors, analysts and business media to its Q3 2023 presentation and conference call with interim CEO Ferry Wolswinkel and CFO Sonja Thorngren. The presentation will be held on Friday, November 17th at 10:00 am CET and can be followed on the web and phone with the possibility to ask questions.

Read More

25/09/2023

Nepa’s largest shareholder issues call options to the members of the board

REGULATORY – Nepa has been informed that Ulrich Boyer, member of the board and largest shareholder in Nepa AB (publ), issues in total 63,000 call options to the other members of the board. Ulrich is personally funding the call option program, and it imposes no expenses on the company, nor does it result in any dilution for Nepa's shareholders.

Read More

18/09/2023

Report from Extraordinary General Meeting in Nepa AB

REGULAOTRY – Nepa AB (publ) has at the request of the main shareholders Elementa Management AB and Ulrich Boyer, together holding approximately 35.2 percent of the total number of shares and votes in the company, on 18 September 2023 held an Extraordinary General Meeting (“EGM”) at which the following resolutions were made:

Read More
Financial calendar

Key dates and events

March 15, 2024

Year-end report 2023

April 26, 2024

Annual report 2023

May 7, 2024

Interim report January 1 – March 31 2024

May 31, 2024

Annual General Meeting 2024

August 16, 2024

Interim report April 1 – June 30 2024

November 1, 2024

Interim report July 1 – September 30 2024

February 28, 2025

Year-end report 2024

April 25, 2025

Annual report 2024

GOVERNANCE

Governance documentation (Swedish only)

Bolagsstyrning

LAGSTIFTNING OCH BOLAGSORDNING

Nepa bildades i Sverige och är ett publikt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget kommer därtill att tillämpa de regler och rekommendationer som följer av listningen av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. Den senaste registrerade bolagsordningen antogs vid ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2022. Bolagsordningen framgår i sin helhet i avsnittet ”Bolagsordning”.

 

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North. Den är således inte bindande för Nepa, men utgör en viktig del av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning. För det fall Koden blir bindande för Nepa kommer Bolaget att tillämpa den.

 

BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, exempelvis fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

 

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

 

VALBEREDNING

Vid årsstämma den 20 maj 2021 fattades beslut om följande principer för utseende av valberedning att gälla tillsvidare. Bolagsstämman uppdrog åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september under innevarande år, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman: förslag till stämmoordförande, förslag till styrelse samt styrelseordförande, förslag till revisorer, förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, förslag till arvode för Bolagets revisorer samt förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman.

 

STYRELSEN

Styrelsen är det näst högsta beslutsfattande organet efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) ansvarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat har ansvar för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera den finansiella ställningen och resultatet samt att utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktör.

Styrelseledamöter utses vanligen av årsstämman för den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman vara lägst 3 och högst 10 stycken med högst 5 suppleanter. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och antas av det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen styr bland annat styrelsens praxis, funktioner och arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Vid det konstituerande styrelsemötet antar styrelsen även instruktioner för den verkställande direktören, inklusive instruktioner för finansiell rapportering. För närvarande består Bolagets styrelse av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter, som presenteras under rubriken ”Styrelse” i avsnittet ”Ledning & Styrelse”

 

REVISIONS- OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen (2005:551) och omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bestämmelserna om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden, vilken, som konstaterats ovan, inte är obligatorisk för Nepa. Styrelsen har i förevarande fall gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens omfattning och Bolagets storlek i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda utskott avseende revisions- och ersättningsfrågor utan att dessa frågor behandlas inom styrelsen.

INTERN KONTROLL OCH REVISION
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) har styrelsen det övergripande ansvaret för att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Nepas interna kontrollstruktur har som utgångspunkt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. En regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i styrelsen. Enligt Nepas bolagsordning ska en eller två godkända eller auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisonsbolag utses av bolagsstämman. Revisorn och revisorssuppleanter, i förekommande fall, väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Revisorn granskar Nepas årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Nuvarande revisor presenteras under rubriken ”Bolagsstyrning” i avsnittet ”Bolagsstyrning”.

 

DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av osedvanligt slag eller stor betydelse faller utanför den löpande förvaltningen och ska därför beredas och föredras styrelsen för beslut. Verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (så kallad VD-instruktion). Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens arbete. Den verkställande direktören och de övriga ledande befattningshavarna presenteras under rubriken ”Ledningsgrupp” i avsnittet ”Ledning & Styrelse”.

 

ERSÄTTNING TILL STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER

Ersättning till styrelseledamöter

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs på bolagsstämma. Vid den extra bolagsstämman den 15 mars 2024 beslutades att ersättning till varje oberoende styrelseledamot ska utgå om 200 000 kronor. Ingen ersättning ska utgå till beroende styrelseledamöter. Styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras styrelseuppdrag har upphört.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman den 20 maj 2020 beslutades om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Nepa. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättning och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i Nepa. Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal ingångna efter stämman och för ändringar i anställningsavtal gjorda därefter. Styrelsen äger rätt att avvika från nedanstående riktlinjer till ledande befattningshavare om det finns särskilda skäl.

 

Ersättning

Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska spegla Nepas behov av att rekrytera och motivera kvalificerade medarbetare genom ersättningspaket som upplevs som rättvisa och på en konkurrenskraftig nivå. Ersättningen ska bestå av följande komponenter:
– fast grundlön
– kortsiktig rörlig ersättning
– långsiktig rörlig ersättning
– pensionsförmåner
– övriga förmåner och avgångsvederlag

 

Grundlön och rörlig ersättning

Den fasta lönen ska återspegla befattning, kvalifikationer, erfarenhet och individuell prestation. Den ska vara marknadsmässig. Rörlig lön ska mätas mot fördefinierade finansiella prestationsmål. Icke-finansiella mål kan också användas för att stärka fokus på att uppnå koncernens strategiska planer. Målen ska vara specifika, tydliga, mätbara och tidsbundna och ska fastställas av styrelsen. Långsiktig rörlig ersättning kan innefatta aktierelaterade incitamentsprogram, se nedan.

 

Pensioner

Pensionsförmåner för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska återspegla vanliga marknadsmässiga villkor, jämfört med vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare i andra företag och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionsplaner.

 

Övriga ersättningar

Övriga förmåner ska i första hand bestå av sjukförsäkring och friskvård. Övriga förmåner kan också innehålla allmänt accepterade ersättningar i samband med anställning eller flytt utomlands av en ledande befattningshavare.

 

Aktierelaterade incitamentsprogram

Varje år kommer styrelsen att utvärdera huruvida ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman. Syftet med att erbjuda ett aktierelaterat incitamentsprogram är att säkerställa att ledande befattningshavares intressen överensstämmer med Bolagets aktieägares. Individuellt, långsiktigt ägande bland nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och dess lönsamhet, öka motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.

 

Anställningens upphörande

Mellan Bolaget och ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om tre-sex månader.

 

Ersättning till revisorer

Revisorns arvode fastställs på bolagsstämma. Vid årsstämman den 19 maj 2023 beslutades att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Certified Adviser

Redeye AB
+46 (0)8 – 121 576 90
certifiedadviser@redeye.se

 

Revisor

KPMG
Huvudansvarig revisor: Jesper Swärd
Box 382
101 27 Stockholm
Besöksadress: Vasagatan 16
+46 8 723 9100
www.kpmg.se

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556865-8883

 

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Nepa AB. Bolaget är publikt (publ).

 

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms (län), Stockholms (kommun).

 

§ 3. Verksamhet

Aktiebolaget ska, direkt eller genom del- eller helägda bolag, bedriva verksamhet inom tjänster och lösningar för webb- och internetintervjuer, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor.

 

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 500 000 stycken och högst 22 000 000 stycken.

 

§ 6. Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelseledamöterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Bolaget ska ha 1-2 godkända eller auktoriserade revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller 1 registrerat revisionsbolag.

 

§ 7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

§ 8. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
– om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
– om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
– om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

§ 9. Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolgastämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

 

§ 10. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.

 

§ 11. Avstämningsförbehåll

Aktiebolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

***

Antagen vid årsstämma den 19 maj 2022.

Bolagsstämmor

ÅRSSTÄMMA 2024

Valberedningen i Bolaget, som utsetts i enlighet med de beslutade principerna för utseende av valberedning, består av styrelseordförande Dan Foreman, Ashkan Senobari (representerar Hanover Investors), Ulrich Boyer  (representerar eget innehav), Marcus Wahlberg (representerar Elementa Management) och Björn Nordenborg (representerar eget innehav). Tillsammans representerar valberedningen cirka 57 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Valberedningen kontaktas via epost ir@nepa.com.

 

Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2024

Stämmoprotokoll från årsstämma 2024

Kallelse till årsstämma i Nepa AB (publ)

Valberedningens arbete inför årsstämman 2024 i Nepa AB (publ)

Presentation av styrelsemedlemmar i Nepa AB (publ)

Principer för utseende av valberedning, antagna på årsstämman 2021

Årsredovisning 2023

Delårsrapport Q1 2024

Fullmaktsformulär

 

Report from Nepa AB’s Annual General Meeting 2024

Notice of annual general meeting in Nepa AB (publ)

The Nomination Committee’s Work for the AGM 2024 of Nepa AB (publ)

Presentation of board members in Nepa AB (publ)

Proxy form

 

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2024

Kallelse till extra bolagsstämma i Nepa AB (publ)

Notice of extraordinary general meeting in Nepa AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nepa AB (publ)

Stämmoprotokoll från Extra bolagsstämma i mars 2024

Fullmaktsformulär

Proxy form

 

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nepa AB

Report from Extraordinary General Meeting in Nepa AB

Minutes from Extra General Meeting in September 2023

Stämmoprotokoll från Extra bolagsstämma i september 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Nepa AB (publ)

Notice of extraordinary general meeting in Nepa AB (publ)

Styrelsens yttrande 18 kap 4 § ABL

Styrelsens redogörelse 18 kap 6 § ABL

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen Nepa AB (publ)

Årsredovisning 2022

Delårsrapport Q1 2023

Delårsrapport Q2 2023

Fullmaktsformulär

Proxy form

 

ÅRSSTÄMMA 2023

Valberedningen i Bolaget, som utsetts i enlighet med de beslut på årstämman 2022, består av ordförande Jan Andersson (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Ulrich Boyer  (utsedd av Ulrich och Karin Boyers ägande), Niclas Öhman (utsedd av P-O Westerlund) och Katarina Bonde (styrelseordförande Nepa AB). Tillsammans representerar valberedningen 33 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Valberedningen kontaktas via epost till jan.andersson@rossmore-advisors.com alternativt på telefon 08 – 400 268 00.

Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2023

Nepa AB – Stämmoprotokoll årsstämma 2023

Kompletterande information till Nepas årsstämma 2023

Valberedningens motiverade yttrande

Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)

LTIP 2023

Årsredovisning 2022

Delårsrapport Q1 2023

Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2023

Principer för utseende av valberedning, antagna på årsstämman 2021

Fullmaktsformulär

 

ÅRSSTÄMMA 2022

Årstämma 2022 avhölls den 19 maj 2022 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

Valberedningen i Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021, består av Katarina Bonde (ordförande Nepa AB), Ulrich Boyer (utsedd av Ulrich och Karin Boyers ägande), Ulrik Grönvall (utsedd av Swedbank Robur fonder), Marcus Wahlberg (utsedd av Elementa) och Niclas Öhman (utsedd av P-O Westerlund). Tillsammans utgör valberedningen omkring 52,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Valberedningen kontaktas via epost till valberedning@nepa.com alternativt på telefon 08 –  400 268 00.

 

Kommuniké från årsstämma 2022

Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2022

Styrelsens förslag till bemyndigande

Styrelsens förslag till bolagsordningsändring

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Principer för utseende av valberedning, antagna på årsstämman 2021

Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)

Årsredovisning 2021

Delårsrapport Q1 2022

Fullmaktsformulär

Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2022

 

ÅRSSTÄMMA 2021

Årsstämma 2021 avhölls den 20 maj 2021 genom poströstning. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

 

Kommuniké från årsstämma 2021

Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2021

Styrelsens föreslag till bemyndigande

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)

Årsredovisning 2020

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2021

 

ÅRSSTÄMMA 2020

Årsstämma 2020 avhölls den 20 maj 2020 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

 

Kommuniké från årsstämma 2020

Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2020

Styrelsens föreslag till bemyndigande

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Årsredovisning 2019

Delårsrapport Q1 2020

Fullmaktsformulär

Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2020

 

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämma 2019 avhölls den 29 maj 2019 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

 

Kommuniké från årsstämma 2019

Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2019

Styrelsens förslag till bemyndigande

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Årsredovisning 2018

Delårsrapport Q1 2019

Fullmaktsformulär

Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2019

 

ÅRSSTÄMMA 2018

Årsstämma 2018 avhölls den 31 maj 2018 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

 

Kommuniké från årsstämma 2018

Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2018

Valberedningens fullständiga förslag

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning

Styrelsens förslag till bemyndigande

Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)

Årsredovisning 2017

Fullmaktsformulär

Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2018

 

ÅRSSTÄMMA 2017

Årsstämma 2017 avhölls den 31 maj 2017 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

 

Kommuniké från årsstämma 2017

Stämmoprotokoll årsstämma Nepa 2017

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram

Styrelsens förslag av valberedning

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)

Årsredovisning 2016

Fullmaktsformulär

Kallelse årsstämma Nepa AB (publ) 2017

NEPA SHARES

Shareholders

Ten largest shareholders as of March 28, 2024Number of sharesOwnership & votes
Hanover Investors1,519,18119.3%
Ulrich Boyer and close relatives1,450,03218.4%
Elementa Management1,357,33417.3%
Försäkringsbolaget Avanza Pension489,4126.2%
Alcur Select437,7445.6%
Aktia Nordic Microcap373,3124.7%
Schroders International Selection Fund250,0003.2%
SEB Life International Assurance189,0472.4%
Nordnet Pensionsförsäkring157,5672.0%
Björn Nordenborg148,0001.9%
Ten largest shareholders6,371,62981.0%
Other shareholders1,491,55719.0%
Total shares outstanding7,863,186100.0%

Nepa AB is listed on Nasdaq First North Growth Market with the short name NEPA and ISIN code SE0008066302.

CONTACT

Investor contacts

If you have any questions or comments, please get in touch

Edvard Hagman

Investor Relations

Contact
Redeye AB

Certified Adviser

As a Certified Adviser, Redeye guide and monitor the company’s compliance on Nasdaq First North Growth Market.


Contact details: certifiedadviser@redeye.se or phone +46 (0)8 – 121 576 90.


Contact